Ogólne Warunki Handlowe firmy VISTAN BRILLEN GmbH, Wilhelmstraße 16, D-73525 Schwäbisch Gmünd

I. Zakres obowiązywania:
1. Wszystkie nasze dostawy i usługi są świadczone wyłącznie na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych. Ogólne Warunki Handlowe stanowią integralną część wszystkich umów, które zawieramy z naszymi Kontrahentami na oferowane przez nas dostawy lub usługi. Mają one również zastosowanie do wszystkich przyszłych dostaw, usług lub ofert dla naszych Kontrahentów, nawet jeśli nie zostały one ponownie odrębnie uzgodnione.
2. Warunki handlowe naszych Kontrahentów lub stron trzecich nie mają zastosowania, nawet jeśli w poszczególnych przypadkach nie zgłosimy odrębnego sprzeciwu wobec ich obowiązywania. Nawet jeśli powołujemy się na pismo, które zawiera lub odwołuje się do warunków handlowych Kontrahenta lub strony trzeciej, nie oznacza to, że zgadzamy się na obowiązywanie tych warunków handlowych.
3. Uzupełnienia i zmiany zawartej umowy, w tym niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych, wymagają formy tekstowej pod rygorem nieważności. Z wyjątkiem dyrektorów zarządzających lub prokurentów, pracownicy Sprzedawcy nie są uprawnieni do zawierania ustnych porozumień odbiegających od powyższego.

II. Oferta/zawarcie umowy
1. Nasze oferty są zaproszeniem do negocjacji warunków umowy, tzn. mogą ulec zmianie i nie są wiążące, chyba że zostały wyraźnie oznaczone jako wiążące lub zawierają określony termin przyjęcia. Zamówienia lub zlecenia przyjmujemy w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania. Kosztorysy nie są wiążące.
2. Dokumentacja załączona do oferty (ilustracje, wymiary itp.) jest wiążąca tylko wówczas, gdy zostało to wyraźnie potwierdzone na piśmie.
3.Zamówienie i potwierdzenie zamówienia, łącznie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi, mają charakter wiążący wyłącznie dla stosunku prawnego między nami a Kontrahentem. Odzwierciedlają one w pełni wszystkie uzgodnienia pomiędzy stronami umowy dotyczące jej przedmiotu. Zasady zawarte w potwierdzeniu zamówienia mają priorytet w stosunku do niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych. Ustne zobowiązania złożone przez nas przed zawarciem niniejszej umowy nie są prawnie wiążące, a ustne porozumienia pomiędzy stronami umowy zostaną zastąpione umową pisemną, chyba że w każdym przypadku wyraźnie zaznaczono, że nadal będą one wiążące. 

III. Dostawa i czas dostawy
1. O ile nie uzgodniono inaczej, dostawy odbywają się na warunkach EXW Incoterms 2020 Wilhelmstr. 16, Schwäbisch Gmünd. Deklarowane przez nas terminy i czas realizacji dostaw oraz usług są zawsze tylko przybliżone, chyba że wyraźnie zagwarantowano lub uzgodniono konkretny czas lub termin. W przypadku uzgodnienia wysyłki, terminy i czas dostawy odnoszą się do momentu przekazania towaru spedytorowi, przewoźnikowi lub innej stronie trzeciej, której zlecono realizację transportu.
2. Nie ponosimy odpowiedzialności za niemożność dostawy lub opóźnienia w dostawie, o ile są one spowodowane siłą wyższą lub innymi zdarzeniami, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy (np. wszelkiego rodzaju zakłóceniami w pracy, trudnościami w pozyskaniu materiałów lub energii, opóźnieniami w transporcie, pandemiami, strajkami, zgodnymi z prawem lokautami, niedoborem siły roboczej, energii lub surowców, trudnościami w uzyskaniu niezbędnych zezwoleń urzędowych, działaniami urzędowymi lub nieprawidłową lub nieterminową realizacją dostawy ze strony dostawców), za które nie ponosimy odpowiedzialności. Jeżeli takie zdarzenia znacznie utrudniają lub uniemożliwiają nam realizację dostawy lub usługi, a przeszkoda ta nie ma jedynie charakteru przejściowego, mamy prawo odstąpić od umowy. W przypadku przeszkód o charakterze przejściowym, terminy dostaw lub usług zostaną przedłużone lub przesunięte o okres, w którym występowała przeszkoda plus rozsądny okres rozruchu. Jeżeli nie możemy oczekiwać od Kontrahenta przyjęcia dostawy lub odbioru usługi na skutek opóźnienia, może on odstąpić od umowy w drodze niezwłocznego pisemnego oświadczenia skierowanego do nas.
3. Możemy – bez uszczerbku dla naszych praw wynikających ze zwłoki Kontrahenta – żądać od Kontrahenta przedłużenia lub przesunięcia terminów realizacji dostaw i usług o okres, w którym Kontrahent nie wypełnił swoich zobowiązań umownych wobec nas.
4. Jesteśmy uprawnieni do dokonywania dostaw częściowych, jeśli (a) dostawa częściowa jest użyteczna dla Kontrahenta w ramach celu umowy, (b) dostawa pozostałych zamówionych towarów jest zapewniona oraz (c) Kontrahent nie ponosi z tego powodu znacznych dodatkowych nakładów lub kosztów (chyba że zgodzimy się je ponieść).

IV. Ceny/warunki płatności
1. Nasze ceny są cenami loco fabryka i, o ile nie uzgodniono inaczej, są cenami netto, tzn. należy do nich doliczyć podatek VAT obowiązujący w dniu wystawienia faktury. Koszty opakowania, frachtu i ubezpieczenia nie są wliczone w cenę i są naliczane oddzielnie.
2. Potrącenie z tytułu roszczeń wzajemnych Zleceniodawcy lub zatrzymanie płatności z tytułu takich roszczeń jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy roszczenia wzajemne są bezsporne lub zostały prawomocnie stwierdzone. Kontrahent może skorzystać z prawa do zatrzymania tylko wówczas, gdy jego roszczenie wzajemne opiera się na tym samym stosunku umownym.
3. W przypadku płatności w ciągu 14 dni udzielamy skonto w wysokości 2%. Terminowość wszystkich płatności zależy od daty zaksięgowania kwoty płatności na naszym koncie w przypadku przelewów bankowych oraz od wpływu czeku do naszej firmy w przypadku płatności czekiem.
4. Jesteśmy uprawnieni do realizacji lub świadczenia zaległych dostaw lub usług wyłącznie za zaliczką lub po złożeniu zabezpieczenia, jeśli po zawarciu umowy dowiemy się o występowaniu okoliczności, które mogą znacznie obniżyć wiarygodność kredytową Kontrahenta i w wyniku których zagrożona będzie płatność naszych zaległych roszczeń przez Kontrahenta z danego stosunku umownego (w tym z innych pojedynczych zamówień, których dotyczy ta sama umowa ramowa). 

V. Miejsce realizacji, przeniesienie ryzyka
1. Nasza siedziba jest miejscem realizacji wszystkich zobowiązań wynikających ze stosunku umownego. Zgodnie z punktem III, ust. 1 niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych, ryzyko przechodzi na Kontrahenta najpóźniej w momencie udostępnienia przedmiotu dostawy spedytorowi, przewoźnikowi lub innej stronie trzeciej wyznaczonej do realizacji wysyłki w naszym zakładzie. Nie mamy obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia wobec Kontrahenta. Ryzyko przechodzi na Kontrahenta jeżeli wysyłka lub przekazanie zostanie opóźnione z przyczyn leżących po jego stronie, gdy przedmiot dostawy jest gotowy do wysyłki, a my poinformowaliśmy o tym fakcie Kontrahenta.
2. Po przeniesieniu ryzyka koszty magazynowania ponosi Kontrahent. W przypadku gdy magazynowanie leży po naszej stronie, koszty magazynowania wynoszą 0,25% kwoty faktury zamagazynowane pozycje dostawy za każdy upływający tydzień. Zastrzegamy sobie prawo do dochodzenia i udowadniania dalszych lub niższych kosztów magazynowania.

VI. Zastrzeżenie własności
1. Przedmiot dostawy pozostaje naszą własnością („towar zastrzeżony”) do momentu uiszczenia zapłaty w całości. W przypadku naruszenia obowiązków przez naszego Kontrahenta, a w szczególności w przypadku zwłoki w płatności, jesteśmy uprawnieni – po bezowocnym upłynięciu rozsądnego terminu wyznaczonego dla Kontrahenta na spełnienie świadczenia – do odstąpienia od umowy i zażądania wydania przedmiotu dostawy; w związku z powyższym przewidziane przepisami prawa przypadki dotyczące zbędności wyznaczania terminu pozostają nienaruszone.
2. Uzgadnia się, że jeżeli towar zastrzeżony zostanie poddany obróbce przez Kontrahenta, taka obróbka zostanie zrealizowana w naszym imieniu i na nasz rachunek jako producenta. Ponadto uzgadnia się, że przejmiemy bezpośrednią własność lub – w przypadku dokonania obróbki z wykorzystaniem materiałów kilku właścicieli lub jeśli wartość poddanego obróbce przedmiotu jest wyższa niż wartość towaru zastrzeżonego – współwłasność (współwłasność ułamkową) nowo powstałego przedmiotu w stosunku wartości towaru zastrzeżonego do wartości nowo powstałego przedmiotu. W przypadku, gdy nie dojdzie do takiego przejęcia własności przez nas, Kontrahent już teraz przeniesie na nas w ramach zabezpieczenia swoją przyszłą własność lub – w ramach wyżej wymienionego stosunku – współwłasność nowo powstałego przedmiotu. Jeżeli towar zastrzeżony jest połączony z innymi przedmiotami w jedną całość lub jest nierozerwalnie wymieszany i jeżeli jeden z tych przedmiotów ma być uznany za przedmiot główny, Kontrahent przeniesie na nas proporcjonalną współwłasność przedmiotu jednolitego w wyżej wymienionym stosunku, o ile ten przedmiot główny należy do niego.
3. Nasz Kontrahent jest uprawniony do dysponowania przedmiotem dostawy w ramach zwykłej działalności gospodarczej. Nie dopuszcza się zastawów lub przewłaszczeń na zabezpieczenie. Roszczenia z tytułu odsprzedaży lub z innej przyczyny prawnej w odniesieniu do przedmiotu dostawy zostały już teraz w całości scedowane na nas przez naszego Kontrahenta w drodze zabezpieczenia. Przyjmujemy cesję. Nasz Kontrahent jest upoważniony do ściągania scedowanych na nas wierzytelności na własny rachunek, we własnym imieniu. Jeżeli sami korzystamy ze swoich praw do zabezpieczenia, Kontrahent ma obowiązek podania nazwy i adresu strony trzeciej oraz przekazania wszelkich informacji wymaganych do dochodzenia tych praw.
4. Jeśli wartość zabezpieczenia przekracza naszą łączną należność o więcej niż 10%, jesteśmy zobowiązani do ponownego przekazania go na żądanie Kontrahenta.

VII. Gwarancja, odpowiedzialność
1. Dostarczane przedmioty należy dokładnie sprawdzić natychmiast po dostarczeniu Kontrahentowi lub wskazanej przez niego stronie trzeciej. Uznaje się, że oczywiste lub inne wady, które miały zostać zauważone podczas przeprowadzonego niezwłocznie, dokładnego badania, zostały zaakceptowane przez Kontrahenta, jeśli w ciągu siedmiu dni roboczych od momentu dostawy nie otrzymamy pisemnego zawiadomienia o wadach. W odniesieniu do innych wad przedmioty dostawy uznaje się za zaakceptowane przez Kontrahenta, jeżeli nie otrzymamy zawiadomienia o wadzie w ciągu siedmiu dni roboczych od momentu stwierdzenia jej wystąpienia; jednak w przypadku stwierdzenia występowania wady już wcześniej podczas normalnego użytkowania, ten wcześniejszy moment jest decydujący dla rozpoczęcia terminu składania reklamacji. Na nasze żądanie odrzucony przedmiot dostawy zostanie nam zwrócony na koszt przewoźnika. W przypadku uzasadnionej reklamacji z tytułu wad zwracamy koszty najkorzystniejszej trasy wysyłki; nie dotyczy to sytuacji, w której koszty wzrastają, ponieważ przedmiot dostawy znajduje się w innym miejscu niż miejsce przeznaczenia.
2. O ile poniżej nie ustalono inaczej, w odniesieniu do gwarancji stosuje się przepisy niemieckiego kodeksu cywilnego.
3. W przypadku wystąpienia wad fizycznych w dostarczonych przedmiotach, w pierwszej kolejności jesteśmy zobowiązani i uprawnieni do usunięcia wady lub dokonania dostawy zastępczej w rozsądnym według naszego uznania terminie. W przypadku niepowodzenia świadczenia, tj. niemożności, nieracjonalności, odmowy naprawy albo wymiany towaru na wolny od wad lub nieuzasadnionej zwłoki w naprawie lub wymianie towaru na wolny od wad, Kontrahent może odstąpić od umowy lub odpowiednio obniżyć cenę zakupu.
4. Okres przedawnienia uprawnień z tytułu gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty dostawy. Takie skrócenie okresu przedawnienia nie dotyczy roszczeń z tytułu umyślnego działania ani roszczeń odszkodowawczych z tytułu rażącego niedbalstwa lub roszczeń odszkodowawczych z tytułu zawinionego spowodowania śmierci, uszczerbku na ciele i zdrowiu. Powyższe nie dotyczy również roszczeń z tytułu podstępnego zatajenia wady, w ramach przyrzeczenia udzielenia gwarancji lub w przypadku przejęcia ryzyka zaopatrzeniowego oraz nie dotyczy roszczeń regresowych w przypadku odsprzedaży w rozumieniu § 445a, § 445b niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB).
5. Ponosimy odpowiedzialność za szkody w przypadku umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa, w przypadku zawinionego spowodowania śmierci, uszczerbku na ciele lub zdrowiu, w przypadku wad, które zostały przez nas podstępnie ukryte, w ramach przyrzeczenia udzielenia gwarancji lub przejęcia ryzyka zaopatrzeniowego, w przypadku opóźnienia, o ile uzgodniono konkretny termin dostawy oraz w przypadku ponoszenia odpowiedzialności na podstawie ustawy o odpowiedzialności za produkt. W przypadku zawinionego naruszenia istotnych zobowiązań umownych (których spełnienie jest warunkiem koniecznym do należytej realizacji umowy i na których przestrzeganie Zleceniodawca może regularnie liczyć), ponosimy odpowiedzialność również w przypadku naruszenia w wyniku zwykłego niedbalstwa, ale wówczas jest ona ograniczona do rozsądnie przewidywalnej szkody typowej dla umowy. We wszystkich innych przypadkach roszczenia odszkodowawcze, niezależnie od ich podstawy prawnej, są wykluczone. Ograniczenie odpowiedzialności dotyczy roszczeń o zwrot kosztów zgodnie z § 284 BGB.

VIIa Obowiązki Kontrahenta w zakresie przestrzegania przepisów rozporządzenia UE o wyrobach medycznych
1. Przed udostępnieniem dostarczonych przez nas opraw okularowych lub soczewek, Kontrahent jest zobowiązany do sprawdzenia, czy produkt lub jego opakowanie posiada oznakowanie CE oraz czy produkt jest identyfikowalny. Jeżeli Kontrahent stosuje procedurę pobierania próbek celem realizacji swoich obowiązków kontroli odnośnie do naszych produktów zgodnie z art. 14 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2017/745, za zastosowanie procedury pobierania próbek odpowiada on sam. 
2. Jeśli Kontrahent otrzyma informację z poziomu rynku, że dostarczony przez nas produkt jest przedmiotem reklamacji, powinien niezwłocznie poinformować nas o tym fakcie. Kontrahent przekaże nam wszystkie niezbędne informacje o produkcie i ewentualnie o użytkowniku końcowym ze swojego rejestru klientów, z zachowaniem zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych. Kontrahent samodzielnie prowadzi rejestr skarg, jak określono w art. 14 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2017/745.
3. Kontrahent powinien przechowywać soczewki i oprawki okularowe w zamkniętym, suchym pomieszczeniu oraz, w razie potrzeby, w pomieszczeniu o odpowiedniej temperaturze lub transportować je we właściwym opakowaniu.
4. Jeżeli Kontrahent uważa lub ma powody przypuszczać, że dostarczony przez nas produkt nie jest zgodny z Rozporządzeniem UE o Wyrobach Medycznych i/lub, że produkt ten stwarza poważne zagrożenie, ma obowiązek niezwłocznie nas o tym fakcie poinformować. W przypadku nabycia takiego produktu Kontrahent jest zobowiązany do współpracy z nami celem zapewnienia, że w razie potrzeby zostaną podjęte niezbędne środki naprawcze w celu zapewnienia zgodności produktu, usunięcia lub wycofania go z rynku. 
5. W przypadku, gdy kontrahent otrzyma od nas produkty do dalszej odsprzedaży, w przypadku których nie istnieje lub do których nie została dołączona instrukcja obsługi, Kontrahent powinien poinstruować swoich klientów w zakresie użytkowania zgodnego z przeznaczeniem, w tym w zakresie prawidłowej pielęgnacji i obsługi. Ponadto Kontrahent poinformuje swoich klientów o ewentualnych ograniczeniach w zakresie użytkowania i zagrożeniach. Należą do nich w szczególności ograniczenia dotyczące prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz informacja, że zasadniczo soczewki okularowe są nietłukące się. 
6. Wszelka późniejsza obróbka soczewek okularowych dokonana przez Kontrahenta (barwienie, powlekanie utwardzającym lakierem, nałożenie powłoki antyrefleksyjnej itp.), która wykracza poza krawędź soczewki okularowej odpowiedniej dla danej wersji produktu, jest wykonywana na własną odpowiedzialność Kontrahenta.
7. W przypadku, gdy umieścimy w imieniu Kontrahenta na oprawie okularowej znak towarowy Kontrahenta, na sprzedaż takiej oprawy okularowej na rzecz kontrahenta wraz ze sprzedażą biznesową zostaje zawarta porozumienie zgodnie z art. 16 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2017/745, że podajemy na opakowaniu nasz status producenta i jesteśmy odpowiedzialni za zgodność z wymogami mającymi zastosowanie do producentów na mocy rozporządzenia (UE) 2017/745.

 


VIII. Przekazywanie informacji i przedmiotów
1. Kontrahent będzie traktował wszystkie informacje, które nie są dostępne publicznie, a w szczególności rysunki, szablony, modele, oprogramowanie oraz inne nośniki danych, które zostaną mu przez nas udostępnione, jako poufne i nie będzie ich przekazywał stronom trzecim ani powielał, chyba że będzie to konieczne do zrealizowania usługi wynikającej z umowy. W związku z powyższym Kontrahent zobowiąże zatrudnione przez siebie lub innych kontrahentów osoby do zachowania tajemnicy.
2. Kontrahentowi wolno promować swoje stosunki handlowe z nami wyłącznie po uprzednim uzyskaniu naszej pisemnej zgody.
3. Przedmioty umowy, które zostały wyprodukowane na podstawie dostarczonych przez nas informacji, rysunków lub modeli, nie mogą być oferowane, oferowane w formie próbek ani dostarczane osobom trzecim, chyba że wyrazimy na to uprzednią wyraźną, pisemną zgodę.

IX. Postanowienia końcowe
1. Obecna lub przyszła bezskuteczność poszczególnych postanowień niniejszej umowy, nie narusza skuteczności pozostałych postanowień. Jeżeli umowa lub niniejsze Ogólne Warunki Handlowe zawierają luki w postanowieniach, za prawnie skuteczne postanowienia wypełniające te luki uważa się te, które strony umowy uzgodniłyby zgodnie z celami gospodarczymi umowy i celem niniejszych Ogólnych Warunków Dostaw, gdyby wiedziały o istnieniu luki.
2. Kontrahent nie jest uprawniony do przenoszenia, bez naszej pisemnej zgody, na stronę trzecią wierzytelności wynikających z naszego stosunku handlowego i wynikających z niego zobowiązań umownych.
3. W odniesieniu do wszystkich stosunków umownych zastosowanie ma prawo Republiki Federalnej Niemiec. Postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów nie mają zastosowania.
4. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających ze stosunku umownego pomiędzy nami a Kontrahentem i powstałych w związku z nim, niezależnie od podstawy prawnej, jest według naszego uznania sąd właściwy dla naszej siedziby lub dla siedziby Kontrahenta. W przypadku pozwów wnoszonych przeciwko nam właściwość miejscową będzie miał sąd właściwy dla naszej siedziby. Obowiązujące przepisy ustawowe dotyczące wyłącznej właściwości miejscowej sądu pozostają w ramach niniejszego postanowienia nienaruszone.

Sicherer ShopBezpieczny sklep
Schneller ServiceSzybka obsługa
Großes SortimentDuży asortyment
Nur FachoptikerTylko optycy